ಸಿಎನ್ ಆರ್ ಯಿಂದ ಹುಡುಕಿ

ಸಿಎನ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಮ್ಎಚ್ಎಯು 019999992015


CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
 Refresh Image

 ಹೇಗೆ

  • ಸಹಾಯ ವೀಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
  • ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕರಣದ ಸಿಎನ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ  ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ, (ಹೈಫನ್) ಅಥವಾ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದೆ ೧೬ ಅಂಕಿಯ ಅಕ್ಷರ ಸಂಖ್ಯಾಯುಕ್ತ ಸಿಎನ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿ
  • ಹುಡುಕು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕರಣದ ಸಿಎನ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ  ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕರಣದ ನೊಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ , ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಹೆಸರು, ವಕೀಲರ ಹೆಸರು ಮುಂತಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಹುಡುಕಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಡ ಮೆನು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾದ ಪ್ರಕರಣದ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ,
go to Top